Fiske i Vänern

Fiske i flygande fläng

Fiske med handredskap är tillåtet och fritt, dvs med spö, pilk eller liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar. Fisk av följande arter får endast fångas om den håller följande minimimått: lax 60 cm, öring 60 cm, gös 45 cm. Fångst som inte uppfyller minimimåtten ska omedelbart sättas tillbaka i sjön. Ovanstående fiskarter får inte föras i land i kapat skick. Fiske av ål är förbjuden, fångst av lax och öring som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt är förbjuden hela året. Vid handredskapsfiske får man fånga och behålla sammanlagt högst tre laxar eller öringar per fiskare och dygn.

Fiske av vissa arter är förbjudet under lekperioder, mer information om förbudsområden och datum, kontakta: Länsstyrelsen i Värmlands län: Telefon: 010-224 70 00, www.lansstyrelsen.se/varmland

Länsstyrelsen har tagit fram en folder om fiskeregler för Vänern: